cobas IT middleware

cobas IT middleware 

cobas IT middleware je v laboratoři integračním prvkem, který je z hlediska datových a řídích procesů pro pohyb vzorku umístěn mezi LIS a preanalytické, analytické a postanalytické systémy. Připojené analyzátory mohou být různých typů a od různých dodavatelů. Je to modulární systém složený z funkčních prvků, které jsou aktivovány podle potřeb zákazníka.

cobas_IT_middleware

Komunikace a připojení systémů:

 • Analytické systémy:
  Propojuje LIS a systémy Roche. Kromě toho umožňuje připojit i analyzátory jiných dodavatelů.
 • Spolupráce s preanalytickými automaty:
  cITm je základním stavebním kamenem při spojení se systémy Roche pro automatizaci pre a postanalytických procesů. Jedná se o systémy cobas p 312,   cobas p 512, cobas p 612, cobas® connection modules (CCM),  cobas® 8100, cobas p 501 a cobas p 701.
 • Komunikace s LIS:
  Podporuje různé typy komunikačních protokolů (ASTM, HL7). Je možné připojit i několik LIS systémů – komunikace s více laboratořemi na víceoborové řešení.

Síťová struktura

cITm umožňuje využití síťových klientů, které mohou být umístěny v různých místech laboratoře v počítačích zákazníka. Tyto klienti využívají standardního internetového prohlížeče. Pomocí nich je možné sledovat pohyb vzorků, informace o nich, datové přenosy a laboratorní procesy. Konfigurace systému se provádí pouze na hlavním serveru cITm. 
Obsluha klientů je velmi jednoduchá a intuitivní.

Řízení laboratorních procesů

 • Distribuce a pohyb vzorku
  Připojení analyzátorů a pre a postanalytických systémů umožňuje řízení jak primárního vzorku, tak i vytváření a distribuci aliquotů v automatickém i v manuálním provozu. V případě manuální distribuce jsou vzorky skenovány personálem laboratoře a cITm poskytuje informace obsluze o tom, co se se vzorkem má stát.
  Rozsáhlý a propracovaný sortiment logických pravidel umožňuje řešit laboratorní procesy přesně podle Vašich požadavků.
 • Archivace vzorku
  Po zpracování vzorku cITm zajišťuje i jeho archivaci po potřebnou dobu. A to jak v automatickém, tak i v manuálním režimu. Pro archiv software uchovává číslo zásobníku a pozici vzorku. Údaje o archivaci jsou automaticky mazány po uběhnutí stanovené doby pobytu vzorku v archivu.
 • Maskování
  Maskování testů je možné provádět jednak z hlediska odesílání požadavků do analyzátorů a také z hlediska distribuce vzorku v laboratoři. Distribuce vzorku je potom ovlivněna tímto maskováním a je tedy možno provádět např. údržbu analyzátorů a upravit „jedním kliknutím“ pro tuto situaci laboratorní procesy.
 • QC
  cITm může shromažďovat data týkající se výsledků QC buď z připojených analyzátorů nebo pomocí manuálního zadání. Pomocí Westgard pravidel je potom možné blokovat výsledky pacientů nebo maskovat testy. Obsluha může v kterémkoli cITm klientu sledovat výsledky QC pomocí Levey Jennings grafů nebo statistik.
 • Validační modul
  Umožňuje posuzovat technickou korektnost výsledků a uvolňovat je nebo naopak blokovat pro poslání do LIS. Rozhodovacími kritérii mohou být např. výsledky kontrol, chybová hlášení analyzátorů, nastavený technický rozsah apod. Tato kritéria mohou být závislá na demografických údajích týkajících se pacienta (pohlaví, věk, delta chce atp.). Flexibilita validačního modulu je velmi široká. Uvolňování výsledků může být automatické nebo na základě rozhodnutí obsluhy.
 • Statistický modul
  Poskytuje informace o provozu laboratoře z hlediska objemu testů za zvolenou periodu času. Export dat je možné nastavit automaticky do zvolené složky v počítači.
 • Záloha LISu
  Pomocí funkcí manuálního zadávání požadavků a možností tisku výsledků pacientů je možné krátkodobě zálohovat LIS. Informační procesy a uživatelský interface cITm má intuitivní uživatelské rozhraní, které jednoduchým způsobem poskytuje obsluze všechny důležité informace o vzorcích, QC a laboratorních procesech. Historie vzorku poskytuje obsluze potřebné informace týkající se jeho pohybu v laboratoři.

Informační procesy a uživatelský interface

cITm má intuitivní uživatelské rozhraní, které jednoduchým způsobem poskytuje obsluze všechny důležité informace o vzorcích, QC a laboratorních procesech. Historie vzorku poskytuje obsluze potřebné informace týkající se jeho pohybu v laboratoři.

 • LiveView
  Umožňuje zobrazovat hlavní údaje o laboratorních procesech přes internetové připojení pomocí počítače, notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu. 
 • Statistické výstupy
  Systém může shromažďovat objemy testů, opakovaných měření, výsledků QC, kalibrací atp. a provádět automatickou statistiku za jeden den a nebo jeden měsíc. Tyto výstupy je pak možné v cITm klientech prohlížet a nebo exportovat. 
 • Uživatelský přístup
  Uživatelský management umožňuje specifikovat každému uživateli jeho konfigurační nebo přístupová práva.
 • Help
  cITm je vybaven kontextovou nápovědou.
 • Zálohování a audit
  cITm poskytuje historii vzorku a výsledků každého pacienta a zaznamenává všechny události s tím spojené.Stejně tak jsou registrovány veškeré konfigurační zásahy do systému, jak jsou změny logických pravidel, manipulace s výsledky apod. cITm zaznamenává komunikaci s analyzátory a preanalytickými systémy, hlášení databáze atp. Je možné zálohovat konfiguraci cITm a také exportovat celou databázi pro případ havárie systému.