Právní stanovisko

Žádné záruky a žádná ručení za informace

Společnost Roche činí vše pro poskytování přesných a aktuálních informací. Přesto neposkytujeme ani výslovně ani konkludentně žádnou záruku nebo garanci ohledně přesnosti a úplnosti informací na těchto webových stránkách a odmítáme jakoukoliv odpovědnost za užívání těchto stránek nebo webových stránek propojených s těmito stránkami formou odkazů. Roche si vyhrazuje možnost tyto webové stránky kdykoliv bez předchozího oznámení změnit, nenese však odpovědnost za jejich aktualizaci. Jako uživatelé vyjadřujete svůj souhlas s tím, že veškeré přístupy na tyto webové stránky a jejich užívání jakož i na webové stránky propojené s těmito stránkami formou odkazů a k jejich obsahu jsou prováděné na Vaši odpovědnost. Ani Roche ani žádná jiná strana podílející se na koncepci, vytvoření nebo schvalování těchto webových stránek nebo jakýchkoliv jiných stránek propojených s těmito stránkami formou odkazů neodpovídá žádným způsobem za přímé, nedopatřením způsobené, nepřímé nebo svévolné škody vzniklé na základě Vašeho přístupu na webové stránky jakož i na základě Vašeho úspěšného či neúspěšného užívání těchto webových stránek nebo jiných stránek s nimi propojených formou odkazů nebo v důsledku jakýchkoliv chyb nebo mezer v jejich obsahu.

Žádné nabídky a výzvy

Informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi, prodeji, obchodování nebo jakýmkoliv jiným transakcím s tituly Roche. Investoři se při investičním rozhodování nesmějí opírat o tyto informace.

Prognostické informace

Tyto webové stránky mohou obsahovat prognostickou informaci. Taková informace je spojená se značnými nejistotami, co se týče vědeckých, obchodních, hospodářských a finančních faktorů, skutečné výsledky se tedy mohou od prognóz podstatně lišit.

Odkazy

Odkazy na webové stránky třetích osob nabízíme ve smyslu dobrovolné výpomoci. Nevyjadřujeme žádný názor ohledně obsahu webových stránek třetích osob a výslovně odmítáme jakoukoliv odpovědnost za informace třetích osob a jejich užívání.

Obchodní značky

Všechny uvedené obchodní značky patří skupině Roche nebo k nim má Roche licence.

Autorská práva

Webové stránky Roche a údaje na nich obsažené a opatřené odkazy slouží výlučně pro informační účely. Rozmnožování, šíření a jiné využívání je přísně zakázáno. Žádosti o povolení k rozmnožování informací z těchto webových stránek adresujte na webmastera Roche.